If r.m.s. velocity of a gas is Vrms =1840 m/s and its density ρ = 8.99 × 10^-2 kg / m3 , the pressure of the gas will be

Q: If r.m.s. velocity of a gas is Vrms =1840 m/s and its density ρ = 8.99 × 10-2 kg / m3 , the pressure of the gas will be

(a) 1.01 N/m2

(b) 1.01 × 103 N/m2

(c) 1.01 × 105 N/m2

(d) 1.01 × 107 N/m2

Click to See Answer :
Ans: (c)